Regulamin portalu ,,Konferencja Online” 1. Definicje

 1. Administrator – Horti Team Paweł Krawiec, nr NIP: 717-11-93-593 z siedzibą w Opolu Lubelskim, nr tel.: +48 600 461 421, adres e-mail: (dalej jako „Administrator”).

 2. Słuchacz - osoba fizyczna posiadająca konto w portalu z możliwością odpłatnego dostępu do stanowisk Wystawców,

 3. Wystawca - osoba fizyczne, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca w ramach portalu indywidualne stanowisko przeznaczone do prezentacji swoich materiałów,

 4. Portal - portal Konferencja Online dostępny pod adresem: https://konferencjaonline.pl,

 5. Goście - pozostałe osoby odwiedzające Portal, którzy nie korzystają z odpłatnych funkcji Portalu,

 6. Użytkownicy - należy przez to rozumieć Słuchaczy, Wystawców oraz Gości posiadający konto w Portalu,

 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną pomiędzy Administratorem a odpowiednio: Wystawcą, Słuchaczem lub Gościem. 1. Postanowienia ogólne

 1. Portal jest przeznaczony do prowadzenia konferencji online, umożliwiającej oglądanie wykładów i kontakt Słuchaczy z Wystawcami konferencji. Portal zapewnia dostęp do wirtualnych stoisk wystawców i możliwość odtwarzania nagrań z wykładów konferencyjnych.

 2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650). Regulamin ten spełnia warunki określone w przepisach powyższej ustawy.

 3. Niniejszy Regulamin określa m.in. minimalne warunki techniczne umożliwiające korzystanie
  z Portalu, zasady korzystania z Portalu (warunki zawarcia umowy pomiędzy Administratorem
  a Wystawcami, Słuchaczami oraz Gośćmi), zasady ochrony danych osobowych, reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz postanowień końcowych.

 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie każdej osobie odwiedzającej Portal przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo podczas korzystania ze świadczonych przez niego usług.

 1. Warunki techniczne

 1. Wystawcy, Słuchacze, oraz Goście do korzystania z Portalu powinni używać sprzętu spełniającego minimalne wymagania techniczne tj. w zakresie:

 1. Przeglądarki – Google Chrome wersja 70 nr lub nowsza, która umożliwia zbieranie plików „cookies”

 2. komputera/tabletu/smartfonu lub innego urządzenia umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych - min. 512 MB pamięci ram, procesor 0.5 Ghz, rozdzielczość ekranu 1280 X 720 pikseli.

 3. Dostępu do sieci Internet umożliwiający korzystanie z Portalu w sposób nieprzerwany.

 1. Wystawcy, Słuchacze, oraz Goście chcący korzystać z możliwości wystawiania swojego stanowiska w ramach Portalu, a także Użytkownicy chcący odwiedzać stanowiska Wystawców są zobligowani do założenia swojego indywidualnego konta w Portalu.

 2. Administrator w celu dokonania rejestracji nowego konta pobiera od Użytkowników następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy (podmiotu),

 2. adres e-mail,

 3. adres IP.

 1. Warunki korzystania z Portalu

 1. Portal umożliwia dokonywanie płatności w celu zakupu dostępu do „Wirtualnego stanowiska” umożliwiającego prezentacje stanowiska wystawcy tj. prezentacji działalności Wystawcy, prezentacji materiałów reklamowych lub marketingowych Wystawcy lub materiałów edukacyjnych Wystawcy, materiałów audiowizualnych oraz utworzenia własnego kanału chatu (dalej jako. „chatroomu”). Wystawcy otrzymują własną wizytówkę podmiotu umieszczoną
  na Portalu tj. formę prezentacji Wystawcy a także działalności prowadzonej przez niego.

 2. Portal umożliwia Słuchaczowi dokonanie płatności w celu zakupu dostępu do konferencji tzw. „Wstęp na konferencję”. Uzyskanie odpłatnego „Wstępu na konferencję” umożliwia Słuchaczowi odwiedzanie „Wirtualnych stanowisk” Wystawców oraz dostęp do znajdujących się tam materiałów. Słuchacz uzyskuje dostęp do chatroomów Wystawców.

 3. Szczegółowy cennik usług oferowanych przez Administratora znajduje się pod adresem www.konferencjaonline.pl dostępnym po zalogowaniu się na indywidualne konto Wystawcy, Słuchacza lub Gościa.

 4. Płatność za usługi oferowane Użytkownikom odbywa się za pomocą platformy DotPay lub przelewu bankowego na adres konta nr IBAN PL 53 2030 0045 1110 0000 0427 3650; bank BGŻ BNP PARIBAS.

 5. Administrator zobowiązuje się do umożliwić Użytkownikowi korzystanie z odpłatnych funkcjonalności najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na koncie bankowym lub platformie DotPay Administratora.

 6. Uprawnienia i funkcjonalności wymienione w punkcie 16 i 17 w razie wątpliwości poczytuje się za ofertę handlową

 7. Za niedozwolone uznaje się dostarczanie przez Wystawców, Słuchaczy, oraz Gości treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem, który narusza powyższy zakaz w terminie 14 dni
  od dnia naruszenia.

 8. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla Gości jest nieodpłatne, lecz wiąże się
  z brakiem dostępu do niektórych zasobów Portalu.

 9. Słuchacze oraz Wystawcy oświadczają, iż powstrzymają się od zachowań bezprawnych podczas korzystania z chatroomów. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkowników zachowań sprzecznych z przepisami prawa, uważanych powszechnie za obraźliwie lub naruszających dobra osobiste Wystawców oraz pozostałych Użytkowników, Administrator ma prawo do:

 10. a) zawieszenia konta Użytkownika i funkcjonalności, które mu przysługują (w tym także dostępu do usług odpłatnych),

b) usunięcia całkowicie konta użytkownika

c) usunięcia opublikowanych treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu
i przepisów prawa.

Wybór sankcji w powyższych sytuacjach należy do Administratora.

 1. W przypadku naruszenia postanowień punktu nr 25, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów za zamówione odpłatne usługi.

 1. Zasady zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem
  a Słuchaczem, Wystawcą oraz Gościem następuje w momencie założenia indywidualnego konta na Portalu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkowników jest możliwe w dowolnym momencie. Wypowiedzenie wskazanej umowy realizowane jest przez Słuchaczy ,Wystawców, Gości poprzez zgłoszenie prośby pod adresem e-mail o usunięcie indywidualnego konta w Portalu. Administrator dokonuje usunięcia konta w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia od Użytkownika.

 3. Użytkownicy, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 2361, z 2018 r. poz. 650) mają prawo do odstąpienia bez wskazania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem tych o których mowa w art. 33, art. 34 ust 2 oraz 25 wskazanej ustawy w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość z przedsiębiorcą, którym jest Administrator. W takim przypadku Administrator dokonuje zwrotu świadczenia dokonanego na jego rzecz przez Użytkownika
  w tej samej formie w której świadczenie otrzymał od Użytkownika, chyba że zgodzi się on
  w sposób wyraźny na inny sposób zwrotu.

 4. Administrator może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę w przypadku naruszenia punktu nr 24 w terminie 14 dni od chwili dopuszczenia się wskazanego zachowania.

 5. Administrator może dokonać zmiany lub usunięcia funkcjonalności Portalu informując o tym fakcie Użytkowników. W takim przypadku Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę
  z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

 6. W przypadku odstąpienia od zakończenia umowy w sposób przewidziany w rozdziale V niniejszego Regulaminy, Użytkownicy nie będą ponosić kosztów swojego odstąpienia.

 1. Ochrona danych osobowych – RODO

 1. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników są zgodne z Polityką prywatności portalu, a także przepisami krajowymi oraz unijnym z zakresu ochrony danych osobowych.
  W celu realizacji niniejszej Umowy, dane osobowe są przetwarzane także zgodnie z ustawą
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219,
  z 2018 r. poz. 650)

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe niezbędne dane eksploatacyjne
  w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).

 3. Administrator zobowiązuje się do powstrzymania się oraz usunięcia danych osobowych Użytkowników w przypadku rozwiązania Umowy z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://konferencjaonline.pl.

 1. Reklamacje

 1. Użytkownicy posiadają prawo do zgłaszania reklamacji w zakresie funkcjonowania Portalu i odpłatnych usług na adres e-mail ze wskazaniem swojego adresu e-mail w celu otrzymania odpowiedzi na swoje zgłoszenie.

 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku konsumentów, Administrator udzieli odpowiedzi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy będą uprzednio informowaniu o wszelkich zmianach w treści niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną na adresy e-mail podane podczas rejestracji indywidualnego konta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie należy stosować m.in. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219,
  z 2018 r. poz. 650), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650).

 3. Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy. W razie wątpliwości spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd powszechny według przepisów o właściwości sądu na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360
  z późn. zm.).

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 roku.