Polityka prywatnościI. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Horti Team Paweł Krawiec, nr NIP: 717-11-93-593,
  z siedzibą w Opolu Lubelskim, nr tel: +48 600 461 421, adres e-mail: (dalej jako „Administrator”).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony http://konferencjaonline.pl należącej do Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystaniu ze wskazanej strony internetowej (dalej jako „serwis” lub portal”) zawieranej pomiędzy Administratorem serwisu a osobami korzystającymi z niniejszego serwisu (dalej jako „Użytkownicy”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody za którą poczytuje się dobrowolne korzystanie z serwisu przez Użytkownika.

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (dalej także jako „Polityka”), przepisami unijnymi (w postaci m.in. Rozporządzenia Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.


II. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody
  na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i jest niezbędna do korzystania z portalu. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z serwisu. Użytkownik ma prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

 2. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych serwisu ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Administrator nie pobiera od Użytkowników danych wrażliwych. W celu umożliwienia korzystania z portalu Administrator pobiera od Użytkowników następujące dane osobowe:

  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. adres IP,
  5. pliki tymczasowe „cookies” i dane z nimi związane (więcej patrz rozdział III niniejszej Polityki).
 1. Dane osobowe są przetworzone na czas nieokreślony, tj. od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie a najpóźniej do chwili oświadczenia o rezygnacji z niej, bądź żądania ich usunięcia.

 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów wskazanych w § 3 niniejszej Polityki, a także do państw trzecich.

 3. Administrator oświadcza, iż m. in. w przypadku wygaśnięcia celu do którego realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych Użytkowników, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, dane zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte.

 4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne, organizacyjne przetwarzania danych wynikające z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. „ a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; b)zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania1.

 5. W przypadku wystąpienia naruszenia zasad ochrony danych osobowych Administrator będzie zgłaszał taki każdorazowy przypadek właściwemu organowi nadzorczemu.


III. Pliki „cookies”

 1. Administrator przetwarza dane w postaci tzw. plików cookies, które stanowią informacje dotyczące sesji Użytkownika podczas korzystania z portalu m.in. w zakresie daty i czasu jej trwania, adresu IP, lokalizacji, odwiedzanych stron i podstron serwisu, informacji wpisywanych w formularzach dostępnych na stronach oraz w wyszukiwarce, typu przeglądarki czy urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

 2. Pliki cookies służą do sprawnego funkcjonowania portalu, utrzymywania sesji Użytkownika, dostosowywania funkcjonalności serwisu do preferencji Użytkowników, optymalizacji wydajności portalu, zapewnienia bezpiecznego korzystania z portalu, dostosowania treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników lub w celach statystycznych.

 3. Użytkownik ma możliwość rezygnacji ze zbierania plików cookies przez Administratora poprzez wyłączenie tej funkcji przeglądarce internetowej służącej do korzystania z serwisu.


IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności mają zastosowanie unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Wsprawach związanych z przetwarzaniem danycho sobowych Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z osobą upoważnioną do tego celu przez Administratora za pośrednictwem adresu e-mail oraz pod numerem telefonu +48 698 476 592.

Przypisy:

1. Art. 32 Rozporządzenia Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)